Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. TeemVR: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TeemVR   gevestigd te Clement d’Hooghelaan 38G, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel btw. Nr; BE 0713952662
 2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een spel van TeemVR afneemt of die een offerte bij TeemVR heeft aangevraagd;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en TeemVR;
 4. spel: het begeleide tablet spel, stadspel of spelprogramma dat door TeemVR is ontwikkeld;
 5. speler: de natuurlijke persoon die het spel speelt;
 6. spelmaterialen: de tablet en alle overige spelmaterialen die tijdens het spelen van het spel door TeemVR aan elk team van het spel ter beschikking wordt gesteld;
 7. begeleider: de medewerker van TeemVR die op locatie het spel begeleidt;
 8. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die TeemVR met de klant aangaat en op alle aanbiedingen en offertes van TeemVR.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TeemVR voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TeemVR vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6 TeemVR heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Aanbod en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TeemVR opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop TeemVR haar aanbieding baseert. Indien de door de klant verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, dan worden de extra kosten die TeemVR   daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

3.3 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van TeemVR binden TeemVR niet.

3.4 Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij TeemVR berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van TeemVR. TeemVR   behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

3.5 Indien TeemVR in het kader van een offertetraject voor de klant een spel heeft ontwikkeld en de klant de offerte van TeemVR afwijst, dan is het de klant uitdrukkelijk niet toegestaan het ontwikkelde spel, op welke wijze dan ook, te gebruiken, uit te voeren of aan derden kenbaar te maken. Handelt de klant in strijd met dit artikel, dan dient de klant alle schade aan TeemVR te vergoeden die TeemVR daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft ondertekend en aan TeemVR heeft geretourneerd dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van TeemVR.

Artikel 5 Annulering

5.1 Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

5.2 Bij annulering worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:

 1. annuleert de klant de overeenkomst waarbij een spel op maat is gemaakt, dan worden de reeds gemaakte kosten op uur basis aan de klant in rekening gebracht;
 2. bij annulering tussen de 7 dagen en 2 werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 25% van het geoffreerde bedrag;
 3. bij annulering op de dag van uitvoering of korter dan 2 werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 75% van het geoffreerde bedrag.

5.3 Tot uiterlijk 2 werkdagen voor de uitvoeringsdatum zijn kleine wijzigingen toegestaan, mits minder dan 10% van opgegeven aantal en schriftelijk (via email of boekingsformulier) aan TeemVR doorgegeven.

5.4 Ongunstige weersomstandigheden op de dag van uitvoering geven de klant het recht de uitvoeringsdatum van de overeenkomst kosteloos te wijzigen onder de volgende woorwaarden: 1. Het weercijfer voor Gent op de uitvoeringsdatum op www.meteovista.be bedraagt 6 of minder. 2. De wijziging werd minstens 4 dagen voor de uitvoeringsdatum via mail aangevraagd.

De nieuwe uitvoeringsdatum wordt aan de hand van de beschikbare boekingslots en in overleg met beide partijen bepaald.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 TeemVR zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

6.2 De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.3 TeemVR heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

6.4 TeemVR heeft het recht het spelen van het spel op de overeengekomen uitvoeringsdatum af te lassen indien naar haar mening het spelen van het spel wegens van buitenkomende omstandigheden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, extreme weersomstandigheden of lokale overheidsmaatregelen, niet verantwoord of niet mogelijk is. In een dergelijk geval wordt met de klant in overleg getreden om een nieuwe datum voor het spelen van het spel overeen te komen. Het annuleren van het spel door TeemVR wegens van buitenkomende omstandigheden geven de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 De eventuele meerkosten die voortvloeien uit het wijzigen van de overeenkomst worden aan de klant in rekening gebracht.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TeemVR de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Prijzen

8.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij anders vermeld.

8.2 TeemVR heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 9 Aantal spelers

9.1 Het spel kan enkel plaatsvinden indien er minimaal 4 spelers zijn.

9.2 Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst het aantal spelers wenst te wijzigen, dan dient de klant daartoe schriftelijk een verzoek bij TeemVR in te dienen. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd, dan wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en worden de eventuele extra kosten van de wijziging van het aantal spelers aan de klant kenbaar gemaakt. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd of indien het aantal spelers lager is dan het in eerste instantie overeengekomen aantal spelers, dan blijft het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant

10.1 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de spelers van het spel tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden nakomen.

10.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan TeemVR   verstrekte gegevens en informatie.

10.3 Wordt het verrichten van diensten vertraagd door toedoen van de klant, dan is TeemVR gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant door te berekenen.

10.4 De klant is gehouden TeemVR onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.5 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, dan is de klant hiervoor aansprakelijk.

10.6 De klant vrijwaart TeemVR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

10.7 De klant is verantwoordelijk voor handelingen van spelers. Kosten voortkomend uit de schade, vernielingen en/of diefstal aangericht door spelers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden.

10.9 De klant zal geen handelingen tijdens het spelen van het spel verrichten die:

 1. in strijd zijn met de wet;
 2. de rechten van derden schenden;
 3. ethisch onverantwoord zijn.

Artikel 11 Begeleiding

11.1 De spelers zijn verplicht gedurende het spel de aanwijzingen en instructies van de begeleider op te volgen.

11.2 Wanneer tijdens het spel blijkt dat een speler fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dan kan de speler van verdere deelname worden uitgesloten. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van TeemVR op vergoeding van eventuele schade.

11.3 Indien de klant of spelers tijdens het spel een vraag en/of klacht hebben, dan dienen zij zich te wenden tot de begeleider.

Artikel 12 Spelmaterialen

12.1 Gedurende het spel worden door TeemVR aan elk team van het spel spelmaterialen ter beschikking gesteld.

12.2 De spelmaterialen blijven te allen tijde eigendom van TeemVR.

12.3 Het is niet toegestaan veranderingen aan de spelmaterialen aan te brengen of om de spelmaterialen te repareren.

12.4 De speler mag de spelmaterialen enkel gebruiken overeenkomstig de door de begeleider gegeven instructies.

12.5 Indien de klant niet in staat is om, om welke reden dan ook, alle ter beschikking gestelde spelmaterialen na afloop van het spel aan TeemVR te retourneren, dan is de klant aan TeemVR een door TeemVR te bepalen schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde op basis van de op dat moment geldende verkoopprijs van de spelmaterialen.

12.6 De klant is vanaf het moment dat de spelmaterialen ter beschikking zijn gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van de spelmaterialen.

Artikel 13 Facturatie en betaling

13.1 Facturatie geschiedt vooraf. De betalingstermijn is 14 dagen. Het factuurbedrag dient in ieder geval 3 dagen voor aanvang van het spel te zijn voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van TeemVR op de klant onmiddellijk opeisbaar.

13.4 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

13.5 TeemVR kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan TeemVR verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 TeemVR kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2 TeemVR is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het spelen van het spel, zoals verlies, beschadiging of diefstal van materiële goederen.

14.3 TeemVR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TeemVR is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.4 TeemVR is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, overlijden, schade of lichamelijk letsel die ontstaan zijn tijdens het spelen van het spel of voor eventuele boetes die aan de klant zijn opgelegd tijdens het spelen van het spel. Het spelen van het spel is geheel voor eigen risico. Indien de klant of een speler tijdens het spelen van het spel schade toebrengt aan zichzelf en/of aan derden, dan is de klant of de betreffende speler daar zelf verantwoordelijk voor. TeemVR kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

14.5 TeemVR is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het spelen van het spel wegens het door de klant niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de klant.

14.6 TeemVR is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van andere spelers.

14.7 Wijzigingen in plaatselijke omstandigheden, zoals een wijziging in een verkeerssituatie, kunnen er toe leiden dat het spel niet geheel gespeeld kan worden. TeemVR kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14.8 TeemVR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.9 Indien TeemVR aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TeemVR beperkt tot het aan de klant gefactureerde bedrag.

14.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van TeemVR of haar ondergeschikten.

14.11 Alle aanspraken jegens TeemVR die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij TeemVR zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 TeemVR is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en bij faillissement of surseance van betaling van de klant dan wel zijn onderneming.

15.2 Voorts is TeemVR bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden of op te schorten indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TeemVR op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien TeemVR de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Van overmacht aan de zijde van TeemVR is onder andere sprake indien TeemVR verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, diefstal, ziekte of familieomstandigheden van de begeleider, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades en verkeersstoring.

16.2 Indien er sprake is van overmacht, dan zal TeemVR niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel TeemVR als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, TeemVR gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TeemVR   zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TeemVR niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

18.1 De intellectuele eigendomsrechten op door TeemVR bedachte, ontwikkelde of tot stand gebrachte ideeën, concepten, activiteiten, spellen en dergelijke zullen alleen bij TeemVR berusten.

18.2 Alle door TeemVR verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TeemVR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.3 Het is niet toegestaan het spel (deels) te kopiëren, te reproduceren, te verkopen of op enige wijze commercieel belang te hebben bij de exploitatie van het spel of een spel dat daarvan afgeleid is.

18.4 Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van TeemVR, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die TeemVR   daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

18.5 Indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, worden de foto’s van de klant die hij heeft gemaakt tijdens het spelen van het spel door TeemVR ter promotie van de spellen gebruikt. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 19 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen TeemVR en de klant is Belgisch recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en TeemVR   worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TeemVR gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat TeemVR schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


Afdrukken   E-mailadres

Meer Evenementen